Контакти

Друштво за посредување, трговија и услуги Плати Брзо ДООЕЛ увоз – извоз Скопје

Бул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр.98 влез 3 кат 2 стан 12, 1000 Скопје

E - mail: info@paynet.mk

Тел: +389 2 324 33 80

Kонтакт центар: +389 2 309 77 77

Депонент: НЛБ Тутунска Банка

Сметка број: 210068570270171

ЕМБС: 6857027

ЕДБ: 4080013535599